കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങള്‍

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ത്രിതലപഞ്ചായത്തുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ അക്രൂവല്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഡബിള്‍ എന്‍ട്രി അക്കൗണ്ടിംഗ് സമ്പ്രദായത്തിലായിരിക്കും 2011 ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ തയ്യാറാക്കുക.

പ്രസ്തുതചട്ടങ്ങളനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന കോഡുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

  1. Fund Codes
  2. Function Codes
  3. Functionary Codes
  4. Account Codes

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്‍റെ 26-07-2011ലെ ജി ഒ (എം എസ്) 152/2011/എല്‍ എസ് ജി ഡി - നമ്പര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുവഴി പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിംഗില്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കോഡുകളും പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രധാനഅക്കൗണ്ടിംഗ് നയങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴെ പറയുന്നവയാണ് അവ.