സചിത്ര പ്രവര്‍ത്തന സഹായി - വെര്‍ഷന്‍ 2.0

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍വല്‍ക്കരണത്തിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന്‍ സോഫ്റ്റ്വെയര്‍

File attachments: